OBČINA

SUBVENCIJA

AJDOVŠČINA Višina subvencije za MKČN je do 50% upravičenih stroškov, oziroma največ 1.000,00 € za posamezno enostanovanjsko stavbo oziroma največ 1.500 € za večstanovanjsko stavbo z urejeno etažno lastnino. V primeru dobave in vgradnje skupne MKČN za več  stanovanjskih objektov  različnih upravičencev, so do subvencije upravičeni vsi upravičenci posamezno do 100% upravičenih stroškov, vendar največ 1.000 € za posamezno priključeno enostanovanjske stavbo oziroma 1.500 € za posamezno večstanovanjsko stavbo z urejeno etažno lastnino. Upravičeni stroški so stroški dobave in vgradnje MKČN z DDV. V primeru, da se dobavi in vgradi skupna MKČN za več stanovanjskih objektov, morajo obračun razdelitve upravičenih stroškov po posameznem upravičencu pripraviti  upravičenci v svoji vlogi.
APAČE Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov investicije oziroma največ 1.500 €. DDV ni upravičen strošek.
BISTRICA OB SOTLI Do 50 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN oziroma največ 250 € na PE, sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov, – občina sofinancira število PE, ki je sorazmerna številu stalno prijavljenih na naslovu postavitve MKČN.  V primeru, ko je na naslovu postavitve MKČN stalno prijavljena samo ena oseba, se sofinancira MKČN v višini dveh PE, vendar ne več kot  50 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN, – upravičeni stroški so stroški brez DDV.
BLOKE 10% vrednosti čistilne naprave, ne več kot 1000 €
BRDA Višina pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 € za en stanovanjski objekt.
V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov različnih upravičencev znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, vendar največ do 2.200 € za MKČN.
BREŽICE 3. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezno MKČN zmogljivosti 1-5 PE znaša največ 2.500,00 € z DDV, za posamezno MKČN zmogljivosti 6-49 PE pa je največ 3.000,00 €, za hišna črpališča višina upravičenih stroškov znaša 1.300,00 EUR. 5. Delež sofinanciranja: 50 % upravičenih stroškov MKČN; za MKČN do vključno 5 PE največ 1.250,00 € in za MKČN nad 5 PE največ do 1.500,00 € oziroma 100% vgradnje hišnega črpališča, največ 1.300,00 € na hišno črpališče.
CELJE Predvideno je sofinanciranje do 50 % upravičenih stroškov, a ne več kot 3.000,00 € za posamezno MKČN. Davek na dodano vrednost ni predmet sofinanciranja.
CERKVENJAK višina subvencije do 50 % investicije – v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto.
CIRKULANE Do 50% upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oz. največ 350 € na PE, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt, kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov. Sofinancirajo se MKČN kapacitete do 50 PE. Sofinancira se število PE, ki je sorazmerno številu prijavljenih na naslovu postavitve MKČN. V primeru da je na naslovu postavitve MKČN prijavljena samo ena oseba, se sofinancira MKČN z najmanjšo zmogljivostjo. Upravičeni stroški so stroški brez DDV.
ČRNOMELJ Delež sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov nabave, montaže in zagona, brez DDV, za posamezno stanovanjsko enoto, oz. maksimalno 1.000 €
DESTRNIK Višina razpisanih sredstev je 15.000 € in je zagotovljena v proračunu Občine Destrnik. Višina Subvencije za vsako MKČN je 50% vrednosti za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo.
DOBJE financiranje MKČN za stanovanjski objekt – priključen na javni vodovod – 50 % upravičenih stroškov oz. največ 800 € in za stanovanjski objekt z lastnim vodovodom do 50 % upravičenih stroškov oz. največ 400 €.
DOBROVA – POLHOV GRADEC Sofinancira se do 35 % upravičenih stroškov za postavitev male čistilne naprave do 50 PE, vendar največ 250 € upravičenih stroškov na PE
DRAVOGRAD Višina pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 € za en stanovanjski objekt. Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene KMNČ za več stanovanjskih objektov.
GORNJA RADGONA MKČN do 50 PE, višina 200 €/PE
GORNJI GRAD Sofinancira se: v višini sredstev, ki jih je upravičenec v preteklih letih do pričetka obratovanja MČN vplačal kot takso za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda oz. okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
in dodatno do 250 € na dejansko pokrite PE (število stalno prijavljenih prebivalcev),
vendar skupaj ne več kot 100 % vrednosti investicije z vključenim DDV
GRAD Višina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo znaša:
– za MKČN do vključno 6 PE v pavšalnem znesku 1.000,00 €, vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave,
– za MKČN nad 6 PE v pavšalnem znesku 1.000,00 € in 100,00 € za vsak dodatni PE, vendar največ do 50% investicijske vrednosti MKČN,
– DDV ni upravičeni strošek.
HOČE – SLIVNICA Sredstva so zagotovljena na dveh proračunskih postavkah proračuna za leto 2018 v skupni višini 10.000,00 € (5.000,00 € za male komunalne čistilne naprave.
Maksimalna višina upravičenih stroškov znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oz. največ 1.000,00 € pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo ali pri novo gradnji stanovanjske stavbe.
HRPELJE – KOZINA 1000 € pri nakupu ČN v znesku več kot 2000 € – 50 % vrednosti nakupa ČN, pri nakupu ČN katere nabavna cena je manjša od 2000 €
IVANČNA GORICA Višina subvencije za vsako MKČN je 800,00 € za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar ne več kot do nabavne vrednosti MKČN brez DDV.
KAMNIK Višina subvencije za posamezno MKČN znaša 30 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar do največ 750,00 € za posamezno individualno ali večstanovanjsko stavbo.
V primeru nakupa in vgradnje skupne MKČN za več individualnih ali več večstanovanjskih stavb, je do enake subvencije (do največ 750,00 €) upravičena vsaka posamezna stavba, vendar skupna višina dodeljenih sredstev ne sme presegati nabavne vrednosti MKČN z DDV – v tem primeru se posamezna vrednost subvencije določi tako, da se nabavna vrednost MKČN z DDV deli s številom priključenih stavb.
KOZJE Do 50 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN oziroma največ 350 € na PE, sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov.
Občina sofinancira število PE, ki je sorazmerna številu stalno prijavljenih na naslovu postavitve MKČN. V primeru, ko je na naslovu postavitve MKČN stalno prijavljena samo ena oseba, se sofinancira MKČN v višini dveh PE, vendar ne več kot 50 % upravičenih stroškov za postavitve MKČN,
Upravičeni so vsi stroški povezani z investicijo, tudi davek na dodano vrednost, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, ni povračljiv.
KRANJSKA GORA Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja je odvisna od velikosti MKČN in znaša 50 % nabavne vrednosti z DDV, vendar največ do:
1.000,00 € za MKČN velikosti do 6 PE;
1.500,00 € za MKČN velikosti od 6 do 9 PE; 2.000,00 € za MKČN velikosti nad 9 PE
KRŠKO Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1.1.2015 do oddaje vloge. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV.
KUZMA
  • Višina sofinanciranja male komunalne čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša do 1.582,70 €, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave. DDV ni upravičen strošek;
  • višina sofinanciranja skupinske komunalne čistilne naprave za večstanovanjsko hišo oziroma za povezovanje večstanovanjskih hiš na eno čistilno napravo, znaša do 1.582,70 € na posameznega upravičenca, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti skupne čistilne naprave. DDV ni upravičen strošek.
LENART Sofinanciranje MKČN v višini 500 € na stanovanjsko hišo.
LENDAVA Višina subvencije za posamezno MKČN je 1.500,00 € za posamezno stanovanjsko stavbo. Za posameni objekt, kjer se izvaja gospodarska dejavnost (npr. Turizem, gostinstvo) znaša subvencija prav tako 1.500,00 €.
LJUBNO Višina sofinanciranja je 250,00 €/PE (število oseb s prijavljenim stalnim bivališčem),  vendar ne več kot 50 % vrednosti investicije brez DDV.
LUKOVICA https://www.lukovica.si/novica/201475
MAJŠPERK  – največ 1200 € oziroma do 80 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave s kanalizacijo
– za povezovanje več stanovanjskih stavb na eno
čistilno napravo do 1.200,00 € na
stanovanjski objekt, vendar največ do 80 % upravičenih stroškov. Razpisana sredstva v višini 10.000,00 € so zagotovljena v proračunu Območne Makole
MAKOLE Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva v višini do 1.000,00 € na gospodinjstvo.
Maksimalna višina subvencije znaša 50 % sredstev od
vrednosti investicije, brez DDV. Razpisana sredstva 10.000 € so v proračunu občine Makole.
MEDVODE Višina subvencij za vsako MKČN znaša 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.500,00 € za posamezen stanovanjski objekt.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih objektov z eno MKČN je do subvencije upravičen vsak posamezen objekt v višini 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.500,00 € za posamezen stanovanjski objekt in ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV.
METLIKA Upravičencem se dodelijo finančna sredstva v višini 1.000,00 € za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba v višini 1.000,00 €, vendar ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV.
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini do 1.000 €.
MIREN – KOSTANJEVICA višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma največ  1.500 € za en stanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objekotv oz. za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj.
MIRNA Subvencija znaša 800 € na čistilno napravo.
MIRNA PEČ Sofinanciralo se bo največ v višini 150 €/ dejansko zasedeno PE investicije, vendar ne več kot 50 % upravičenih stroškov. DDV ni predmet sofinanciranja.
MOKRONOG – TREBELNO Višina subvencije za vsako MKČN znaša 800,00 € za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar ne več kot do 80 % nabavne vrednosti MKČN brez DDV.
MORAVČE Sofinanciranje stroškov gradnje MKČN zajema tudi upravičence, ki so že zgradili MKČN po 1.1.2013 in izpolnjuje vse pogoje po razpisu. Do 50% stroškov za postavitev MKČN oz. največ 800 EUR ali do 50% stroškov oz. največ 600 EUR po posameznem objektu priključenem na skupno MKČN
MORAVSKE TOPLICE Višina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.500,00 €, višina sofinanciranja MKČN za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša 1.500,00 € po stanovanjski po stanovanjski enoti, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti MK.
NOVO MESTO Nakup in vgradnja MČN se subvencionira v višini 200 €/PE ob upoštevaju max zmogljivosti ČN; vendar ne več kot 50 % izkazane investicijske vrednosti ČN brez DDV. Za stavbe, v katerih se izvaja poslovna dejavnsot, bo ne glede na obstoječo velikost, občina subvencionirala MČN v velikost največ do 12 PE.                                                              Nakup in vgradnje hišnega črpališča se subvencionira v višini 1.000 €/kos, vendar ne več kot 50 % izkazane celotne investicijske vrednosti hišnega črpališča brez DDV.
OPLOTNICA 200,00 € na osebo. Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt, kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.
Občina sofinancira število PE, ki je sorazmerna številu prijavljenih na naslovu postavitve MKČN. V primeru, ko je na naslovu postavitve MKČN prijavljena samo ena oseba, se sofinancira MKČN z najmanjšo zmogljivostjo.
ORMOŽ V skladu z prejetim proračunom je v Občini Ormož za namen sofinanciranja MKČN zagotovljenih 50.000 €. Višina subvencije znaša 1.000 € na stanovanjsko hišo.
PESNICA Maksimalna višina upravičenih stroškov subvencioniranja znaša:

–  do 50 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oziroma največ 1.200 € pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo v skladu z veljavno zakonodajo ali pri novogradnji;

–  do 50 % upravičenih stroškov za postavitev skupne male komunalne čistilne naprave oziroma največ 2.000 € pri zamenjavi obstoječih greznic z skupno malo komunalno čistilno napravo v skladu z veljavno zakonodajo ali pri novogradnji;

–  do 50 % upravičenih stroškov za izgradnjo rastlinske čistilne naprave za eno in dvostanovanjsko stavbo največ do 1.200 € in skupno rastlinsko čistilno napravo za več stanovanjskih stavb največ do 2.000 €.

PIVKA Upravičeno območje Občine Pivka naslednja naselja: Šmihel, Suhorje, Stara Sušica, Ribnica, Nadanje selo, Gradec, Čepno, Buje in Šilentabor. Upravičencem se dodelijo finančna sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v višini 1.000,00 € za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno malo komunalno čistilno napravo je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba v višini do 1.000,00 €, vendar ne več kot do polovice vrednosti nabave, montaže in zagona male komunalne čistilne naprave z DDV.
PODČETRTEK Do 50 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave oz. največ 250 € na PE, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave na en objekt, kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov. Sofinancirajo se MKČN kapacitete do 50 PE.  Sofinancira se število PE ki je sorazmerno število prijavljenih na naslovu postavitve MKČN. V primeru da je na naslovu postavitve MKČN prijavljena samo ena oseba, se sofinancira MKČN z najmanjšo zmogljivostjo.
PODLEHNIK Do 80 % upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave s kanalizacijo oziroma največ 1.600,00 €, sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski oz. poslovni objekt z DDV-jem. Za povezovanje več stanovanjskih stavb na eno čistilno napravo 1600 €/ stanovanjski objekt, vendar največ do 80% upravičenih stroškov z DDV – jem za posamezen stanovanjski oz. poslovni objekt. Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave s kanalizacijo in njenega prvega zagona.
POLJČANE Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne MKČN znaša do 50 % upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 1.000,00 €. Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 10.000,00 € Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Poljčane 15229. Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.
POLZELA Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno enoto znaša do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1000,00 € za prvo enoto.
(2) Za MKČN, na katero se priključuje več enot (skupna čistilna naprava), se za prvo enoto dodelijo sredstva v višini določeni v prvem odstavku tega člena, za vsako dodatno enoto pa največ dodatnih 500,00 €.
(3) Ena enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena enota predstavlja eno stanovanje.
(4) Pri gospodarskih in drugih objektih, ki odvajajo odpadno fekalno vodo, predstavlja ena enota en objekt.
(5) V primeru, da investitor za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine zniža tako, da ne presega upravičenih stroškov.
POSTOJNA Višina sofinanciranja se določi na podlagi števila prebivalcev, ki imajo že najmanj eno leto prijavljeno stalno prebivališče v stavbi, ki se priključuje na MKČN, in sicer:
– 1.500 € za stavbo z od 1 do 3 prebivalcev,
– 2.000 € za stavbo s 4 ali 5 prebivalci,
– 2.500 € za stavbo s 6 prebivalci in dodatnih 400 € za vsakega prebivalca nad 6.
Višina sofinanciranja za stanovanjsko stavbo – novogradnjo, se določi v višini 2.000,00 €. Upravičenec je dolžan do 31.12.2023 predložiti občinski upravi dokazila, da ima v stavbi prijavljeno stalno prebivališče najmanj en prebivalec.
V kolikor se na eno MKČN priključuje več stavb, se višina sofinanciranja sešteva.
PREBOLD Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko enoto znaša do 100 %  dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot  1.000,00 €. Za MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupna čistilna naprava), se dodelijo sredstva v višini največ 1.000,00 € za prvo stanovanjsko enoto, za vsako dodatno stanovanjsko enoto pa največ dodatnih 500,00 €.  Do nepovratnih sredstev so po razpisu upravičeni tudi investitorji, ki so investicijo izvedli že od 01.01.2015 dalje.
PTUJ Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo lastniki stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Ptuj, ki so kupili ter vgradili MKČN od 6. 8. 2016, vendar najkasneje v 3 letih od nakupa in vgradnje.  Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN znaša do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 € na stanovanjski objekt za postavitev male ko¬munalne čistilne naprave pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo ali pri novogradnji. Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov.
PUCONCI Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.000,00 €; za večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo pa 1.000,00 € po stanovanjski enoti oz. stanovanjski hiši, vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.
RAČE – FRAM Za namen subvencioniranja izgradnje malih čistilnih naprav in izgradnje hišnih črpališč je v proračunu Občine Rače – Fram za leto 2018 zagotovljenih 20.000,00 €.

Subvencija MALE ČISTILNE NAPRAVE znaša največ do 50 % vrednosti nakupa MALE KOMUNALNE
ČISTILNE NAPRAVE in hkrati največ 1.000,00 €. Za nakup 1 (ene) čistilne naprave je možno uveljavljati subvencijo zgolj z eno vlogo.
Subvencija IZGRADNJE HIŠNEGA ČRPALIŠČA znaša največ 50 % vrednosti IZGRADNJE HIŠNEGA
ČRPALIŠČA in hkrati največ 1.000,00 €. Subvencionirani stroški zajemajo material (jaški, cevi, spojke, črpalka ipd.). V primeru, da je skupni znesek računov
za dobavljeno opremo nižji od maksimalno upravičenih
sofinanciranih sredstev, se upošteva znesek računov. Dela morajo biti zaključena pred vložitvijo vloge o sofinanciranju.

RADENCI Za sofinanciranje lahko kandidati uveljavljajo le stroške nakupa MKČN velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. DDV ni upravičen strošek.
REČICA OB SAVINJI Občina sofinancira: za MKČN do vključno 6 populacijskih enot (v nadaljevanju PE) v pavšalnem znesku 1000,00 €; za MKČN nad 6 PE v pavšalnem znesku 1000,00 € in dodatno še za vsak 1 PE nad 6 PE po 100 €.
RIBNICA NA POHORJU sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov investicije oziroma največ 1.500 €. DDV ni upravičen strošek.
ROGAŠKA SLATINA Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN, vendar največ 1000 € na eno MKČN (za eno stanovanjsko stavbo) oz. 1200 € na eno MKČN (za več stanovanjskih stavb). Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt ali postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov,
upravičeni stroški so stroški brez DDV.
ROGAŠOVCI Subvencionira se mala čistilna naprava do 50 PE v višini 1.000 € na stanovanjsko hišo
SELNICA OB DRAVI Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna  sredstva v višini 700,00 € za MKČN in 1.200 € za RČN za objekt ali stanovanjsko enoto, li je namenjen stanovanjski rabi oz. do največ 50 % vrednosti investicije.
SEMIČ Upravičencem se lahko dodelijo finančna sredstva v višini: – 170 €/PE za MČN velikosti od 3 do 15 PE – 200 €/PE za MČN velikosti večje od 15 PE.
Ne glede na število PE se sofinancira največ 40 % investicijske vrednosti (DDV je upravičen strošek).
SEVNICA Sofinancira se 50 % upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV) vgradnje tipske MČN ali rastlinske MČN oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka. Pri MČN je delež sofinanciranja maksimalno 1.000 €. V primeru vgradnje ene MČN za več kot dva objekta (skupna MČN) pa je subvencija 300 €/PE ali maksimalno skupaj 7.000 € na MČN. Delež sofinanciranja za izvedbo individualnega kanalizacijskega priključka je maksimalno 300 € na stanovanjski objekt. Maksimalna višina upravičenih stroškov za nabavo male komunalne čistilne naprave (do 2 objekta skupaj) znaša 2.000 € z vključenim DDV.
SLOVENJ GRADEC Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500,00 €/stanovanjsko stavbo. Sofinancira se postavitev ene male komunalne čistilne naprave za eno stanovanjsko stavbo kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih stavb.
SLOVENSKA BISTRICA Sofinanciranje stroškov gradnje MKČN zajema tudi upravičence, ki so že zgradili MKČN po 1.1.2013 in izpolnjuje vse pogoje po tem razpisu. Sofinanciranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (v nadaljevanju: MKČN) iz sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica in sicer do 50 % stroškov za postavitev MKČN oziroma največ 800,00 € za posamezni objekt ali do 50 % stroškov oziroma največ 600,00 € po posameznem objektu priključenem na skupno MKČN.
SLOVENSKE KONJICE Sredstva so zagotovljena v proračunu na proračunski postavki male čistilne naprave v višini 15.000 €. Višina sofinanciranja je do 50 % investicije brez DDV, do porabe sredstev.
SOLČAVA Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov za postavitev MČN oz. največ 2.000,00 € na MČN. Sofinancira se postavitev ene MČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MČN za več stanovanjskih objektov. V primeru postavitve ene MČN za več stanovanjskih objektov so upravičeni stroški v višini 50 %, oziroma največ 2.000,00 € po stanovanjskem objektu. DDV ni predmet sofinanciranja.
STRAŽA MKČN: Višina dodeljenih sredstev znaša do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar največ 1.000 €. V primeru priključevanja več stanovanjskih enot na isto MKČN znaša višina dodeljenih sredstev največ 1.000 € za prvo stanovanjsko enoto in največ 500 € za vsako naslednjo stanovanjsko enoto.
Hišno črpališče: Upravičeni stroški so stroški nakupa črpališča (črpalke in črpalnega jaška), gradbena in montažna dela vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka in tlačnega voda niso upravičeni stroški. Višina dodeljenih sredstev znaša do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar največ 1.500 €. V primeru priključevanja več stanovanjskih enot na isto hišno črpališče znaša višina dodeljenih sredstev največ 1.500 € za prvo stanovanjsko enoto in največ 500 € za vsako naslednjo stanovanjsko enoto.
SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH Izgradnja MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih, ki so določena s programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v Občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah: višina razpisanih sredstev: 5.000,00 €,  višina subvencije: do 1.200,00 €/gospodinjstvo
SVETA ANA Višina subvencije:  do 49 % investicije nakupa čistilne naprave. (DDV in gradbena dela niso predmet sofinanciranja)
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Razpisana sredstva v višini 10.000,00 € so zagotovljena v rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Posameznemu upravičencu, ki se prijavi na javni razpis in izpolnjuje razpisne pogoje, se za izgradnjo male čistilne naprave na katero se priključuje 1 stanovanjska enota, dodelijo finančna sredstva v višini 800,00 €
SVETI TOMAŽ Višina subvencije za vsako MKČN znaša 30 % od vrednosti investicije (nakup in montaža MKČN in prvi zagon brez DDV), vendar največ 800,00 € za posamezen stanovanjski objekt.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih objektov z eno MKČN je do subvencije upravičen vsak posamezen objekt, vendar ne več kot do nabavne vrednosti MKČN brez DDV
SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH Sofinanciranje v višini največ do 1.000 € po gospodinjstvu.
ŠENTJUR Upravičen strošek je nakup in gradna MKČN, ki ima pridobljeno izjavo o skladnosti s standardi. Upravičeni stroški se dokazujejo z računi za nakup in gradnjo ustrezne MKČN. Upravičencem se dodelijo finančna sredstva v višini 500,00 € za posamezno stanovanjsko stavbo.
ŠENTRUPERT Višina subvencije za vsako MKČN je 800,00 € za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar ne več kot do nabavne v vrednosti brez DDV.
ŠKOFJA LOKA Višina proračunskih sredstev je določena v proračunu Občine Škofja Loka. Višina subvencije za vsako MKČN znaša 15 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 500,00 € za posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV. V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do subvencije upravičena vsaka posamezna stavba v višini 15 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 500,00 € za posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV.
ŠMARJE PRI JELŠAH Do 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN, vendar največ 1.200 € za eno MKČN. Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt ali postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov. – upravičeni stroški so stroški brez DDV
ŠMARJEŠKE TOPLICE Subvencija znaša 1.000 €
ŠMARTNO OB PAKI MKČN za posamezno stanovanjsko hišo in za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo hišo znaša 1.000,00 € po stanovanjski hiši, vendar v obeh primerih največ 50 % investicijske vrednosti MKČN z vključenim DDV.
ŠOŠTANJ Višina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.000,00 €, višina sofinanciranja MKČN za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša 1.000,00 € po stanovanjski hiši, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti MKČN z vključenim DDV. V primeru izgradnje skupne MKČN je nosilec investicije lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena skupna MKČN.
ŠTORE Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko enoto znaša do 50 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 € za prvo stanovanjsko enoto.  Za MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupna čistilna naprava), se za prvo stanovanjsko enoto dodelijo sredstva v višini določeni v prvem odstavku tega člena, za vsako dodatno stanovanjsko enoto pa največ dodatnih 500,00 €. Ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska enota predstavlja eno stanovanje.  V primeru, da investitor za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
TRBOVLJE Upravičencu se lahko dodelijo finančna sredstva:
– v višini sredstev, ki jih je upravičenec od leta 2007 do pričetka obratovanja MKČN vplačal kot takso za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda oz. okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– in dodatno 200 € na dejansko pokrite PE – število stalno prijavljenih prebivalcev,
– vendar ne več kot 75% vrednosti upravičenih stroškov oz. največ 1.200 €.
VELENJE Višina sofinanciranja: 1000,00 € za objekt, ki se priključi na MKČN.
VELIKE LAŠČE Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini 50 % upravičenih stroškov postavitve male komunalne čistilne naprave, vendar največ:
1300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1-6 PE,
1800 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE, 2300 €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21-50 PE.
VIDEM PRI PTUJU Razpoložljiva sredstva za ta namen 10.000 €
VRANSKO Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do 100% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 €. Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih enot, je do 100% dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 € za prvo enoto in ne več kot 750,00 € za vsako naslednjo enoto.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega črpališča za enostanovanjski objekt znaša 300,00 €.
ZAGORJE OB SAVI Višina subvencije za posamezno MKČN je 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 € za posamezno stavbo. V primeru sofinanciranja skupne MKČN za več stanovanjskih stavb je do enake subvencije (do 40 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ 800,00 €) upravičena vsaka posamezna stavba, vendar seštevek vseh subvencij za skupno MKČN, ne sme presegati 40 % vrednosti upravičenih stroškov z DDV za skupno MKČN
ZAVRČ Višina razpisanih sredstev za leto 2018 je 20.000,00 € in je zagotovljena v proračunu občine Zavrč za leto 2018 na proračunski postavki 150204 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav.

Upravičeni so stroški nakupa MKČN do 50 PE, v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpa¬dne vode. DDV ni upravičen strošek. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN znaša do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.400,00 € na stanovanjski objekt za postavitev male ko¬munalne čistilne naprave pri zamenjavi obstoječe greznice z malo komunalno čistilno napravo ali pri novogradnji. Za objekte, ki ležijo znotraj aglomeracij, na območjih kjer pa se gradnja javne kanalizacije ne predvideva, višina pomoči znaša do 70 % upravičenih stroškov, oziroma največ do 2.000 € na stanovanjski objekt. Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov.

ZREČE Sofinaciranje do 40 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN oz. največ do 1.200 € za postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt, oz. do 60 % upravičenih stroškov za nakup in vgraddnjo MKČN oz. največ do 750 € na en stanovanjski objekt. DDV ni upravičen strošek.
ŽALEC Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko enoto znaša do 100 %  dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot  1.000,00 €. Za MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupna čistilna naprava), se dodelijo sredstva v višini največ 1.000,00 € za prvo stanovanjsko enoto, za vsako dodatno stanovanjsko enoto pa največ dodatnih 500,00 € .
ŽELEZNIKI Višina sredstev se dodeli glede na zmogljivost čiščenja novozgrajene MKČN in sicer največ v višini do 250 € na PE in največ 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) , vendar ne več kot je v proračunu zagotovljenih sredstev.
ŽETALE Višina pomoči za posamezno MKČN znaša do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.400,00 € na stanovanjski objekt za postavitev MKČN pri zamenjavi obstoječe greznice z MKČN ali pri novogradnji. Sofinancira se postavitev ene MKČN na en objekt, kot tudi postavitev ene skupne komunalne čistilne naprave za več objektov.

Možnost napak pri vnosu, za točne informacije se obrnite na dotično občino.