OBČINA Subvencija
LENART Subvencija za MKČN znaša 1.000 EUR
VITANJE Subvencija znaša največ 1.000 EUR oz. 30% investicije
SLOVENSKE KONJICE Za subvencioniranje MKČN razpisanih 10.000 EUR
VOJNIK Odloga za subvencije še ni
ZREČE Za subvencioniranje MKČN razpisanih 10.000 EUR
ŠTORE Odloga za subvencije še ni
DOBJES Subvencija znaša 400 EUR
ŠENTJURS Subvencija znaša 500 EUR
ŠMARJE PRI JELŠAH  Subvencija znaša 50% investicije
ROGAŠKA SLATINA  Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN, vendar največ 1000 EUR na eno MKČN (za eno stanovanjsko stavbo) oz. 1200 EUR na eno MKČN (za več stanovanjskih stavb). Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt ali postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov,
upravičeni stroški so stroški brez DDV.
ROGATEC Subvencija znaša 50% investicije
PODČETRTEK Subvencija znaša 50% investicije
BISTRICA OB SOTLI Subvencija znaša 50% investicije
KOZJE Subvencija znaša do 50% oz. največ 350EUR po osebi za ČN
ŽALEC Subvencija znaša največ 1000 EUR za prvo stanovanjsko enoto, za vsako dodatno pa 500 EUR
PREBOLD Subvencija znaša 500 EUR
POLZELA 1.000 EUR za prvo enoto za vsako dodatno pa 500 EUR
BRASLOVČE Še ni odloga
VELENJE Subvencija znaša 1000 EUR
ŠMARTNO OB PAKI Subvencija za MKČN znaša največ 1000 EUR
MOZIRJE Za subvencioniranje MKČN razpisanih 10.000 EUR
NAZARJE Subvencija znaša 1500 EUR
REČICA OB SAVINJI Za subvencioniranje MKČN razpisanih 15.000 EUR
DIVAČA Za subvencioniranje MKČN razpisanih 10.000 EUR
KOMEN Še ni odloga
POSTOJNA Višina sofinanciranja se določi na podlagi števila prebivalcev, ki imajo že najmanj eno leto prijavljeno stalno prebivališče v stavbi, ki se priključuje na MKČN, in sicer:
– 1.500 EUR za stavbo z od 1 do 3 prebivalcev,
– 2.000 EUR za stavbo s 4 ali 5 prebivalci,
– 2.500 EUR za stavbo s 6 prebivalci in dodatnih 400 EUR za vsakega prebivalca nad 6.
Višina sofinanciranja za stanovanjsko stavbo – novogradnjo, se določi v višini 2.000,00 EUR. Upravičenec je dolžan do 31.12.2023 predložiti občinski upravi dokazila, da ima v stavbi prijavljeno stalno prebivališče najmanj en prebivalec.
V kolikor se na eno MKČN priključuje več stavb, se višina sofinanciranja sešteva.
PUCONCI Subvencija znaša največ 1000 EUR oz. 50% od investicije
GORNJI PETROVCI Ni odloga
ŠALOVCI Ni odloga
APAČE Subvencionira se 50% celotne investicije
CANKOVA Ni odloga
ROGAŠOVCI Subvencija za MKČN znaša od 1287€ do 1712€
KUZMA Subvencionira se 50% celotne investicije
GRAD Subvencija za MKČN znaša 1000 EUR
MORAVSKE TOPLICE Subvencija znaša 1500 EUR
HORJUL Subvencionira se do 30 % vrednosti čistilne naprave
DOBROVA – POLHOV GRADEC Subvencionira se do 30 % vrednosti čistilne naprave
CERKNICA Subvencija v višini 500 EUR
LOŠKA DOLINA Subvencija znaša 150 EUR po osebi
TRBOVLJE Subvencije so maksimalo do 1200,00 EUR oziroma 75% vrednosti čistilne naprave
HRASTNIK Točen znesek subvencije ni znan
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Točen znesek subvencije ni znan
ŠENTILJ Točen znesek subvencije ni znan
SVETA ANA Subvencija znaša do 49% vrednosti ČN
CERKVENJAK Subvencije so od leta 2009, subvencionira se 50 % vrednosti čistilne naprave
PTUJ Točen znesek subvencije ni znan
SVETI TOMAŽ Do 5-6 čistilnih se bo subvencioniralo, prednost imajo novogradnje do 700 EUR na gospodinjstvo
ORMOŽ Subvencija znaša 100o EUR po hiši
CIRKULANE Subvencija znaša 300 EUR po hiši
SLOVENSKA BISTRICA Sofinanciranje stroškov gradnje MKČN zajema tudi upravičence, ki so že zgradili MKČN po 1.1.2013 in izpolnjuje vse pogoje po razpisu. Do 50% stroškov za postavitev MKČN oz. največ 800 EUR ali do 50% stroškov oz. največ 600 EUR po posameznem objektu priključenem na skupno MKČN
HOČE – SLIVNICA Subvencija znaša 10.000 EUR če bo večja potreba bo 20.000 EUR. Na hišo bo subvencija največ 1000 EUR oziroma 50 %
POLJČANE Subvencija znaša 1000 EUR
MAKOLE
Subvencija znaša 1000 EUR po hiši
MAJŠPERK
Subvencija znaša 1200 EUR
RAČE – FRAM Subvencija znaša 1000 EUR po hiši
RIBNICA NA POHORJU Ni odloga
MUTA Ni odloga
VUZENICA Subvencija največ 1500 EUR po hiši
NOVA GORICA 40 % vrednosti čistilne naprave subvencionirajo, oziroma največ 1200 EUR na hišo
KANAL Ni odloga
AJDOVŠČINA Subvencija znaša maximalno 30 % od vrednosti čistilne naprave
IDRIJA Ni odloga
DOBROVNIK Subvencija še ni znana
MORAVSKE TOPLICE Subvencija bo max 1500,00 EUR.
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 800 EUR na stanovanjsko hišo, če je več hiš priključeno za prvo 800 EUR za vse nadaljne 400 EUR
GORNJA RADGONA MKČN do 50PE, 200 EUR €/PE.
RADENCI Za letošnje leto je predvideno v proračunu 10.000,00 EUR za subvencije. Največ 1000 EUR/hišo
BRDA Višina pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt.
V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov različnih upravičencev znaša višina pomoči do 50 % upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, vendar največ do 2.200 EUR za MKČN
PIVKA Upravičeno območje Občine Pivka naslednja naselja: Šmihel, Suhorje, Stara Sušica, Ribnica, Nadanje selo, Gradec, Čepno, Buje in Šilentabor.Upravičencem se dodelijo finančna sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v višini 1.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno malo komunalno čistilno napravo je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba v višini do 1.000,00 EUR, vendar ne več kot do polovice vrednosti nabave, montaže in zagona male komunalne čistilne naprave z DDV.
IVANČNA GORICA Višina subvencije za vsako MKČN je 800,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar ne več kot do nabavne vrednosti MKČN brez DDV.
MIRNA PEČ Sofinanciralo se bo največ v višini 150 EUR/ dejansko zasedeno PE investicije, vendar ne več kot 50 % upravičenih stroškov. DDV ni predmet sofinanciranja.
ŠOŠTANJ Višina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.000,00 EUR, višina sofinanciranja MKČN za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo znaša 1.000,00 EUR po stanovanjski hiši, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti MKČN z vključenim DDV. V primeru izgradnje skupne MKČN je nosilec investicije lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena skupna MKČN.
MEDVODE Višina subvencij za vsako MKČN znaša 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.500,00 EUR za posamezen stanovanjski objekt.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih objektov z eno MKČN je do subvencije upravičen vsak posamezen objekt v višini 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.500,00 EUR za posamezen stanovanjski objekt in ne več kot do nabavne vrednosti MKČN z DDV.
DOBROVA – POLHOV GRADEC sofinancira se do 35 % upravičenih stroškov za postavitev male čistilne naprave do 50 PE, vendar največ 250 EUR upravičenih stroškov na PE
STRAŽA MKČN: Višina dodeljenih sredstev znaša do 100%  dejansko upravičenih stroškov, vendar največ 1.000 EUR. V primeru priključevanja več stanovanjskih enot na isto MKČN znaša višina dodeljenih sredstev največ 1.000 EUR za prvo stanovanjsko enoto in največ 500 EUR za vsako naslednjo stanovanjsko enoto.
Hišno črpališče: Upravičeni stroški so stroški nakupa črpališča (črpalke in črpalnega jaška), gradbena in montažna dela vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka in tlačnega voda niso upravičeni stroški. Višina dodeljenih sredstev znaša do 100% dejansko upravičenih stroškov, vendar največ 1.500 EUR. V primeru priključevanja več stanovanjskih enot na isto hišno črpališče znaša višina dodeljenih sredstev največ 1.500 € za prvo stanovanjsko enoto in največ 500 EUR za vsako naslednjo stanovanjsko enoto.
SEVNICA sofinancira se 50 % upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV) vgradnje tipske MČN ali rastlinske MČN oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka. Pri MČN je delež sofinanciranja maksimalno 1.000 EUR. V primeru vgradnje ene MČN za več kot dva objekta (skupna MČN) pa je subvencija 300 EUR/PE ali maksimalno skupaj 7.000 EUR na MČN. Delež sofinanciranja za izvedbo individualnega kanalizacijskega priključka je maksimalno 300 EUR na stanovanjski objekt. Maksimalna višina upravičenih stroškov za nabavo male komunalne čistilne naprave (do 2 objekta skupaj) znaša 2.000 EUR z vključenim DDV.
LJUBNO Višina sofinanciranja je 250,00 EUR/PE (število oseb s prijavljenim stalnim bivališčem),  vendar  ne več kot 50 % vrednosti investicije brez DDV.
GORNJI GRAD Sofinancira se: v višini sredstev, ki jih je upravičenec v preteklih letih do pričetka obratovanja MČN  vplačal kot takso za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda oz. okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
in dodatno do 250 EUR na dejansko pokrite PE (število stalno prijavljenih prebivalcev),
vendar skupaj ne več kot 100 % vrednosti investicije  z vključenim DDV
SVETI TOMAŽ Višina subvencije za vsako MKČN znaša 30 % od vrednosti investicije (nakup in montaža MKČN  in prvi zagon brez DDV), vendar največ 800,00 EUR za posamezen stanovanjski objekt.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih objektov z eno MKČN je do subvencije upravičen vsak posamezen objekt, vendar ne več kot do nabavne vrednosti MKČN brez  DDV
VELIKE LAŠČE Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini 50 % upravičenih stroškov postavitve male komunalne čistilne naprave, vendar največ:
1300 EUR/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1-6 PE,
1800 EUR/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE,  2300 EUR/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21-50 PE.
KRANJSKA GORA Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja je odvisna od velikosti MKČN in znaša 50 % nabavne vrednosti z DDV, vendar največ do:
1.000,00 EUR  za MKČN velikosti do 6 PE;
1.500,00 EUR  za MKČN velikosti od 6 do 9PE;                                                                            2.000,00 EUR  za MKČN velikosti nad 9 PE.

Možnost napak pri vnosu, za točne informacije se obrnite na dotično občino.