Maščobniki

Lovilec maščob se uporablja v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih se lahko v okolje izlivajo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora. Njihova uporaba je obvezna v velikih kuhinjah, hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo mesa, itd.
Lovilec maščob ustreza standardu SIST EN 1825-1 in je sestavljen iz dveh delov, iz usedalnika blata in zbiralnika maščob. V usedalniku blata se tok odpadne vode umiri, težji delci se usedejo na dno. V zbiralniku maščob pa se olja in maščobe, ki imajo manjšo gostoto ločijo od vode in se zadržijo na površju. Prečiščena voda se izteka v koleno na iztoku, ki je potopljeno pod nivojem maščob in olj.

Delovanje

Maščobniki za vkop v zemljo
Maščobniki za vkop so namenjeni za gradnjo v zemljino. Navodila za vkop najdete na spletni strani proizvajalca www.roto.si. V primeru nejasnosti kontaktirajte
proizvajalca. Za dimenzije večje od NG20 je potrebno
kontaktirati proizvajalca.

Materiali

Naši maščobniki so narejeni iz okolju prijaznega polietilena (PE), ki je primeren za fekalne in čiste vode. Odlikujejo ga dolga življenjska in majhna teža, terodlična odpornost na večino hišnih agresivnih sredstev (olja, maščobe, hišna čistila,…).

Prednosti

 • Proizvaja jih slovenski proizvajalec z lastno razvito tehnologijo
 • lovilec maščob je v skladu s standardom SIST EN 1825-1
 • izdelan je iz obstojnega, trdega polietilena (LLDPE)
 • ima dolgo življenjsko dobo
 • možna je 100% reciklaža
 • so vodotesni
 • hitra in enostavna montaža (majhna teža, ni potrebno avtodvigalo za polaganje v jamo, opaževanje, ne rabimo zidarjev, betonskih mešalcev, itd.)
 • enostavno vzdrževanje
 • nizki obratovalni stroški
 • konkurenčna cena, ipd.

Določanje velikost

Določitev velikosti se opravi po formuli

NG = Qs * fd * ft * fr * fm

kjer so:
• Qs – količina umazane odpadne vode l/s
• fd – faktor gostote maščobe, če je ta večja ali manjša
od 0,94 g/cm3
• ft – faktor temperature, če je večja od 50°C se poveča
• fr – faktor pralnih sredstev
• fm – faktor povečano izločenih maščob (klavnice, predelava)

Lovilci olj

Lovilci so posode v katerih poteka ločevanje vode, mineralnih olj (v nadaljevanju olja) in trdih delcev (mulj, pesek,…). Med mineralna olja štejemo vsa pogonska goriva, maziva, olja, ki imajo gostoto manjšo od 0,95 g/cm³. Lovilci olj se lahko uporabljajo za čiščenje vode v zaprtih (mehnične delavnice, proizvodnje, bencinski servisi) in odprtih prostorih ( parkirišča, nakladalne ploščadi, deponije).

Lovilci olj so zasnovani v skladu s standardom
SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja Uradni list RS 47/05. V osnovi so ločevalniki razdeljeni v dva razreda. I. razred z obremenitvijo iztoka do 5 mg/l in II. razred z obremenitvijo iztoka do 100 mg/l. Ločevalniki I. razreda imajo vgrajen koalescenčni filter in se uporabljajo tam, kjer se meteorne in procesne odpadne vode spuščajo v površinske vode oz. v okolje. Ločevalniki II. razreda so običajno gravitacijski in se uporabljajo tam, kjer se meteorne in procesne odpadne vode spuščajo v kanalizacijo. Velikost ločevalnikov se določa z nazivnim številom NS, ki je enak pretoku v l/s. Pred vgradnjo lovilca olj se moramo prepričati, da odplake pri vtoku ne bodo presegale 35 °C.

Ločevanje poteka na sledeč način:

 1. Odpadna voda se steka s površine v vtočno cev lovilca olja.
 2. Vtočna cev je oblikovana tako, da vodo razprši in umiri.
 3. V prvem prekatu poteka usedanje, na dnu prekata se nalagajo trdi delci.
 4. Voda, ki je še vedno pomešana z oljem se pretaka skozi koalescenčni filter. Zaradi strukture filtra se pretok vode upočasni in prične se ločevanje vode in olja. Majhne kapljice olja se začnejo združevati v večje, kar dodatno poveča volumen kaplje. Ker je gostota olja manjša od gostote vode se zaradi povečanega volumna kaplje olja začnejo dvigovati na površino drugega prekata.
 5. Prečiščena voda se izteka v iztok, ki je zasnovan tako da zadrži olje. Na iztok je možno namestiti tudi avtomatsko zaporo, ki v primeru prevelike količine olja prepreči izlivanje na iztok.

Materiali
Rezervoar, notranji prekat, vtočna cev, iztočna cev, poviški in pokrovi so narejeni iz naravi prijaznega polietilena, katerega je mogoče 100% reciklirati. Prav tako polietilen omogoča vodotesnost rezervoarja. Koalescenčni filter gobaste strukture je vgrajen na steni, ki ločuje prekata. Material je odporen na agresivne vplive okolja, tako da sprememba temperatur ipd. skozi letne čase ne vplivajo na karakteristike materiala. Vsak lovilec olj je od izvedbe do kupca izpostavljen notranji kontroli materiala in proizvodnje.

POMEMBNO!

 • Lovilci olj so namenjeni le za vkop.
 • Vkop mora biti opravljen v skladu z navodili proizvajalca. V primeru nejasnosti nas kontaktirjate.
 • Lovilci olj niso primerni za čiščenje industrijskih odpadnih voda (kisline, baze, agresivne kemikalije,…)
 • Lovilci olj so pohodni (obremenitev do 250 kg/m²). Če nad njimi vgradimo razbremenilno armirano betonsko ploščo in LTŽ pokrove, pa so tudi povozni.

Določitev primerne velikosti lovilca olj

 • Za pravilno določitev velikosti lovilca olj so potrebni naslednji podatki:
 • Lokacija vgradnje lovilca olj.
 • Površina s katerih se steka voda v lovilec olj.
 • Namembnost površin s katerih se steka voda v lovilec olj.
 • Tip odpadne vode, ki se steka v lovilec olj (deževnica, ki spira površino, vode iz mehaničnih delavnic,….)

Formula za izračun primernega lovilca olj je sledeča:

Ns = (Qr+fx*Qs)*fd

Ns- Nazivna velikost lovilca olj v l/s.
Qr- Maksimalni pretok deževnice, ki ga dobimo iz povratne dobe padavin za dano lokacijo v l/s.
Qs- Maksimalni pretok odpadne vode v l/s.
fx- Zadrževalni faktor, k ije odvisen od površine s katerih se steka voda v lovilec olj (med 0 in 2).
fd- faktor gostote, ki je odvisen od tipa mineralnih olj (med 1 in 3).